Quản lý menu

Tạo Menu:
 
 • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Giao diện”
 • Bước 2 : Trong menu Giao diện, Click vào “Menu


 
 • Bước 3 : Click vào “Thêm menu
 

 
 • Bước 4 : Trong phần nội dung menu, hoàn thiện các thông tin cho menu
 

 
 • Bước 5 : Nhấn “Lưu” để hoàn tất


 
Cập nhật Menu:
 
 • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Giao diện”
 • Bước 2 : Trong menu Giao diện, Click vào “Menu


 
 • Bước 3 : Click vào Menu cần chỉnh sửa


 
 • Bước 4 : Trong phần nội dung menu, hoàn thiện các thông tin cho menu


 
 • Bước 5 : Nhấn “Lưu” để hoàn tất cập nhật


 
Xóa Menu:
 
 • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Giao diện”
 • Bước 2 : Trong menu Giao diện, Click vào “Menu


 
 • Bước 3 : Click X để xóa menu


 
 • Bước 4 : Nhấn “” để hoàn tất