Quản lý danh mục sản phẩm



Tạo danh mục sản phẩm:
 
 • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Sản phẩm”
 • Bước 2 : Trong menu Sản phẩm, Click vào “Nhóm sản phẩm


 
 • Bước 3 : Click vào “Thêm nhóm sản phẩm
 

 
 • Bước 4 : Trong phần nội dung danh mục, hoàn thiện các thông tin cho danh mục
 

 
 • Bước 5 : Nhấn “Lưu” để hoàn tất


 
Cập nhật danh mục sản phẩm:
 
 • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Sản phẩm”
 • Bước 2 : Trong menu Sản phẩm, Click vào “Nhóm sản phẩm


 
 • Bước 3 : Click vào Nhóm sản phẩm cần chỉnh sửa
 

 
 • Bước 4 : Trong phần nội dung danh mục, hoàn thiện các thông tin cần cập nhật cho danh mục
 

 
 • Bước 5 : Nhấn “Lưu” để hoàn tất cập nhật


 
Xóa danh mục sản phẩm:
 
 • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Sản phẩm”
 • Bước 2 : Trong menu Sản phẩm, Click vào “Nhóm sản phẩm


 
 • Bước 3 : Click vào biểu tượng  để xóa
 

Hoặc

 
 • Bước 4 : Nhấn “” để hoàn tất