Cấu hình thông tin cửa hàng

Cập nhật Cấu hình website:
 
  • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Cấu hình”
  • Bước 2 : Trong menu Cấu hình, Click vào “Cấu hình


 
  • Bước 3 : Click vào Trang nội dung cần chỉnh sửa
 

 
  • Bước 4 : Nhấn “Lưu” để hoàn tất cập nhật