Cấu hình tên miền (Domain)

Thêm tên miền:
 
 • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Cấu hình”
 • Bước 2 : Trong menu Nội dung, Click vào “Tên miền


 
 • Bước 3 : Click vào “Thêm tên miền
 

 
 • Bước 4 : Nhập tên miền của bạn vào để hệ thống kiểm tra
 

 
 • Bước 5 : Nhấn “Lưu” để hoàn tất


 
Cấu hình Tên miền chính cho website:
 
 • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Cấu hình”
 • Bước 2 : Trong menu Cấu hình, Click vào “Tên miền


 
 • Bước 3 : Click vào Tên miền cần setting để hoàn tất

Xóa Tên miền:
 
 • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Cấu hình”
 • Bước 2 : Trong menu Cấu hình, Click vào “Tên miền


 
 • Bước 3 : Click vào biểu tượng  để xóa
 

 
 • Bước 4 : Nhấn “” để hoàn tất